Skip Navigation

Prodej klonů naší autodiagnostiky


Chystáte se nebo již prodáváte klony? pak si přečtěte tuto stránku, je to upozornění na naše postupy.


Čeho se dopouštíte...?

Pokud nabízíte či prodáváte plagiáty autodiagnostických harwarových zařízení které obsahují licenci pro software anebo samotný software dopouštíte se zločinu. Společnost AutoComSoft s.r.o. je distributorem autodiagnostických produktů uvedených v její nabídce. Veškeré produkty jsou plně licencovány a požívají ochrany podle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a rovněž podle přestupkového a trestního zákona.


Společnost je vedle původního nositele průmyslových práv plynoucích z průmyslového vlastnictví k distribuovaným produktům také oprávněnou k uplatnění prostředků ochrany proti rušitelům těchto práv u příslušných úřadů a institucí. Má právo žádat po subjektech, které se nějak podílejí na porušování práv z průmyslového vlastnictví, informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo. Právo na tyto informace je vymahatelné i soudní cestou v řízení o porušení práva. Má právo na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení, a na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a dožadovat se zdržení se (zákazu) jednání spočívajícího v porušování průmyslových a autorských práv. Tato ochrana platí i pro celé území Evropské Unie.


Vedle soudní ochrany v civilním řízení je společnost oprávněna se domáhat, aby každý, kdo porušuje autorská a průmyslová práva k produktům v její distribuci, byl také postižen podle míry závažnosti za přestupek nebo trestný čin.


Za přestupek na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě lze uložit pokutu do 15.000,- Kč. Za porušování průmyslových práv lze uložit trest odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest. Za porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi lze uložit trest odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, popřípadě až pět let odnětí svobody, pokud tím pachatel získal značný majetkový prospěch nebo dopustil-li se takového činu ve značném rozsahu.Naše postupy

Naše republika drží ostudné prvenství v prodeji a používání klonů. Po masivní invazi klonů našich zařízení na český trh jsme byli nuceni přistoupit k razantnímu řešení této situace. Navázali jsme spolupráci s detektivní společností, která pravidelně kontroluje nabídky klonů v nejrůznějších médiích (internet, annonce, různé aukční servery apod.) a na subjekty, které klony nabízí okamžitě a bez varování podáváme trestní oznámení.Statistika

Za poslední dva roky našho boje proti nelegální činnosti v oblasti prodejů klonu autodiagnostických kabelů HEX-CAN se zřetelně snížila kriminalita v této oblasti. Ještě se sice místy objevují nelegální prodejci, ale již v menším počtu a boj proti nim je tak pružnější. K dnešnímu dni bylo obviněno celkem 15 prodejců. V současné době se přibíráme pod kontrolu také Slovensko, kde prodej stále bují.